Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 6 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. https://pidruchnyk.com.ua/2595-ukrmova-6-klas-golub.html
Київ : Видавничий дім «Освіта», 2023


Семестр 1.
1 тиждень
ВСТУП (стор. 5-6)
Краса і багатство української мови (стор. 5-6)
2 тиждень
БУДОВА СЛОВА (стор. 7-16)
Поглиблене повторення вивченого про будову слова (стор. 7-8)
Спільнокореневі слова й форми слова. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті (стор. 9-11)
Основа(корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (поглиблення вивченого) (стор. 11-13)
Написання префіксів (стор. 14-16)
3 тиждень
БУДОВА СЛОВА (стор. 16-25)
Правила написання суфіксів (стор. 16-18)
Антонімічні префікси й суфікси (стор. 18-20)
Незмінювані і змінювані слова (стор. 20-22)
Складні слова(стор. 23-25)
4 тиждень
БУДОВА СЛОВА (стор. 25-28)
Узагальнення вивченого матеріалу (стор. 25-27)
Написання есе(стор. 27-28)
СЛОВОТВІР (стор. 29-34)
Словотвір — розділ мовознавства і джерело збагачення мови (стор. 29-31)
Змінювання і творення слів. Твірне слово (стор. 32-34)
5 тиждень
СЛОВОТВІР (стор. 34-45)
Основні способи словотворення. Префіксальний спосіб творення слів (стор. 34-37)
Суфіксальний спосіб творення слів (стор. 37-41)
Префіксально-суфіксальний спосіб творення слів (стор. 41-43)
Безафіксний спосіб творення слів(стор. 43-45)
6 тиждень
СЛОВОТВІР (стор. 45-54)
Складання основ слів як спосіб творення слів (стор. 45-47)
Правопис складних слів (стор. 47-51)
Творення і правопис складноскорочених слів (стор. 51-53)
Перехід слів з однієї частини мови в іншу (стор. 53-54)
7 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 55-61)
Повторення вивченого про самостійні частини мови в 1-4 класах (стор. 55-57)
Загальна характеристика частин мови. Службові частини мови, Вигук (стор. 57-59)
Іменник як самостійна частина мови(стор. 60-61)
8 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 62-71)
Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні (стор. 62-64)
Велика буква та лапки у власних назвах (стор. 64-67)
Рід іменників. Іменники спільного роду (стор. 67-69)
Число іменників. Збірні іменники (стор. 69-71)
9 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 71-83)
Відмінки іменників. Особливості кличного відмінка (стор. 71-74)
Поділ іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників першої відміни (стор. 74-78)
Відмінювання іменників другої відміни (стор. 78-81)
Відмінювання іменників третьої відміни(стор. 81-83)
10 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 84-96)
Відмінювання іменників четвертої відміни (стор. 84-86)
Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників (стор. 86-90)
Відмінювання іменників, що мають лише форму множини (стор. 91-93)
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ (стор. 93-96)
11 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 96-108)
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові (стор. 96-100)
Особливості закінчень іменників у кличному відмінку (стор. 100-103)
Способи творення іменників (стор. 103-106)
Правопис іменникових суфіксів (стор. 106-108)
12 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 108-117)
Правопис складних іменників (стор. 108-112)
Написання не з іменниками (стор. 112-113)
Написання есе (стор. 114-115)
Узагальнення вивченого про іменник (стор. 115-117)
13 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 117-122)
Повторення вивченого про прикметник (стор. 117-119)
Прикметник як самостійна частина мови (стор. 120-122)
14 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 122-128)
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні (стор. 122-125)
Перехід прикметників з однієї групи в іншу (стор. 126-128)
15 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 128-133)
Повні й короткі форми прикметників (стор. 128-130)
Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх (стор. 130-133)
16 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 133-158)
Прикметники твердої і м’якої групи. Відмінювання прикметників (стор. 133-136)
Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники (стор. 136-139)
17 тиждень
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА І СЕМЕСТР
Підсумкова діагностична робота
Проєктна робота
Семестр 2.
1 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 139-144)
Написання суфіксів прикметників (стор. 139-142)
Написання НЕ з прикметниками (стор. 142-144)
2 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 145-148)
Написання -Н- І -НН- у прикметниках (стор. 145-147)
Написання складних прикметників (стор. 147-148)

3 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 150-155)
Узагальнення вивченого про прикметник (стор. 150-152)
Числівник, його значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (стор. 153-155)
4 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 156-167)
Числівники кількісні й порядкові, прості, складні і складені. Повторення (стор. 156-159)
Відмінювання числівників (стор. 159-167)
5 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 167-173)
Узгодження числівників з іменниками. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу (стор. 167-170)
Написання складних і складених числівників (стор. 170-171)
Узагальнення вивченого про числівник (стор. 172-173)
6 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 174-177)
Займенник, його значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль: повторення вивченого про займенник (стор. 174-176)
Розряди займенників за значенням (стор. 176-177)
7 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 178-182)
Етикетні функції займенників ТИ і ВИ (стор. 178-179)
Відмінювання займенників (стор. 179-182)
8 тиждень
ЧАСТИНИ МОВИ (стор. 182-185)
Правопис неозначених і заперечних займенників (стор. 182-184)
Узагальнення вивченого про займенник (стор. 184-185)
ІНФОРМАЦІЯ (стор. 186-190)
Інформація та її види. Повторення вивченого в 5 класі. (стор. 186-188)
Джерела, добір і пошук інформації (стор. 188-190)
9 тиждень
ІНФОРМАЦІЯ (стор. 190-198)
Надійність джерел інформації (стор. 190-192)
Актуальність і несуперечливість інформації (стор. 192-194)
Факти і судження (стор. 194-197)
Достовірність/недостовірність інформації (стор. 197-198)
10 тиждень
ТЕКСТ (стор. 199-204)
Повторення вивченого про текст (стор. 199-200)
Опис. Розповідь. Роздум (повторення вивченого в 5 класі) (стор. 201-202)
Опис в оголошенні (стор. 202-204)
11 тиждень
ТЕКСТ (стор. 204-208)
Опис у загадці (стор. 204-206)
Опис у художньому творі (стор. 206-208)
12 тиждень
ТЕКСТ (стор. 208-213)
Ідея. Проблема в тексті (стор. 208-211)
Переказ як вид вторинного тексту. Способи стиснення тексту (стор. 211-213)
13 тиждень
ТЕКСТ (стор. 213-217)
План тексту. Види плану (стор. 213-216)
Поняття академічної доброчесності (стор. 216-217)
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 218-221)
Повторення вивченого про жанри мовлення в 5 класі (стор. 218-219)
Відповідь на уроці. Структура відповіді. Розгорнута відповідь (стор. 219-221)
14 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 221-230)
Словникова стаття (стор. 221-223)
Есе (стор. 223-225)
Допис у соцмережах. Коментар (стор. 225-227)
Порада (стор. 227-230)
15 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 230-239)
Електронний лист (стор. 230-232)
Оголошення (стор. 232-234)
Утішання (стор. 234-237)
Узагальнення вивченого (стор. 237-239)
16 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 240-246)
Повторення про спілкування в 5 класі (стор. 240-241)
Усне й письмове спілкування. Емоційний стан співрозмовників (стор. 242-244)
Міжособистісне , групове й масове спілкування (стор. 244-246)
17 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 246-295)
Ризики віртуального спілкування (стор. 246-249)
Протидія й запобігання дискримінації, цькуванню (стор. 249-250)
Безпечна поведінка в цифровому просторі (стор. 251-252)
Особливості онлайн - взаємодії (стор. 252-254)
18 тиждень
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
Підсумкова діагностична робота
Проєктна робота
Всі права захищені
Назад до змісту