Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 5 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Підручник та посилання в Інтернеті
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.)

1 СЕМЕСТР
1 тиждень
ВСТУП (стор. 5-8)
Мова в житті людини (стор. 5-8)
2 тиждень
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (стор. 9-21)
Лексичне значення слова (стор. 9-11)
Тлумачний словник (стор. 12-14)
Однозначні й багатозначні слова (стор. 14-17)
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (стор. 17-21)
3 тиждень
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (стор. 21-33)
Пароніми (стор. 21-23)
Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів (стор. 24-26)
Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного
походження) слова (стор. 26-31)
Написання апострофа у словах іншомовного походження (стор. 31-33)
4 тиждень
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (стор. 33-43)
Написання м'якого знака у словах іншомовного походження (стор. 33-35)
Подвоєння та подовження приголосних у словах іншомовного
походження (стор. 35-38)
Букви і та и у словах іншомовного походження
(стор. 38-41)
Словник іншомовних слів (стор. 41-43)
5 тиждень
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (стор. 44-57)
Активна й пасивна лексика української мови (стор. 44-47)
Неологізми. Письменницькі новотвори (стор. 47-50)
Групи слів за вживанням. Загальновживані слова
(стор. 50-54)
Слова обмеженого вживання. Діалектні, професійні слова й терміни (стор. 55-57)
6 тиждень
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (стор. 58-62)
Лексична помилка (стор. 58-59)
Суржик (стор. 60-62)
ФРАЗЕОЛОГІЯ (стор. 63-68)
Фразеологізми (стор. 63-66)
Різновиди фразеологічних одиниць: прислів'я, приказки, крилаті
вислови, афоризми (стор. 66-68)
7 тиждень
ФРАЗЕОЛОГІЯ (стор. 68-75)
Джерела українських фразеологізмів (стор. 68-70)
Фразеологізми в мовленні людини і в літературних творах (стор. 70-72)
Фразеологічний словник (стор. 73-75)
8 тиждень
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.ОРФОГРАФІЯ (стор. 76-95)
Поглиблене повторення вивченого з фонетики в 1-4 класах. Голосні та
приголосні звуки (стор. 76-80)
Наголос в українській мові. Особливості вимови й написання
ненаголошених голосних (стор. 81-85)
Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова приголосних у корені
слова (стор. 85-89)
Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака (стор. 90-95)
9 тиждень
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.ОРФОГРАФІЯ (стор. 95-108)
Повторення вивченого з графіки в 1-4 класах. Особливості української
графіки (відповідність звуків і графічних знаків, звук [ґ] і буква ґ) (стор. 95-98)
Звукове значення букв я, ю, є та щ. Правила вживання апострофа (стор. 99-102)
Склад. Правила перенесення слів з рядка в рядок (стор. 102-105)
Милозвучність української мови. Правила милозвучності (чергування
у-в, і-й, з-із-зі) (стор. 105-108)
10 тиждень
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.ОРФОГРАФІЯ (стор. 108-117)
Спрощення у групах приголосних (стор. 108-110)
Види помилок: орфоепічна, орфографічна, графічна (стор. 110-114)
Словники. Орфоепічний словник. Словник наголосів. Орфографічний
словник (стор. 114-117)
11 тиждень
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ (стор. 118-131)
Повторення вивченого в 1-4 класах (стор. 118-120)
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.
Головне й залежне слово у словосполученні (стор. 120-123)
Речення, його граматична основа (підмет і присудок) (стор. 123-128)
Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) (стор. 128-131)
12 тиждень
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ (стор. 131-143)
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні,
спонукальні (стор. 131-134)
Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (стор. 135-137)
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (стор. 137-140)
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а,
але, і) (стор. 140-143)
13 тиждень
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ (стор. 143-156)
Кома між однорідними членами (стор. 143-146)
Складне речення (стор. 146-150)
Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим
і сполучниковим зв'язком (стор. 150-153)
Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою (стор. 153-156)
14 тиждень
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ (стор. 157-167)
Діалог. Тире при діалозі (стор. 157-159)
Пунктуаційна помилка (стор. 160-162)
Написання есе з використанням складних речень
(стор. 163-165)
Узагальнення відомостей із синтаксису й пунктуації
(стор. 165-167)
15 тиждень
ІНФОРМАЦІЯ (стор. 168-179)
Повторення вивченого в 1-4 класах. Інформація (стор. 168-170)
Види інформації. Текстова інформація (стор. 171-173)
Графічна та числова інформація (стор. 173-177)
Звукова та мультимедійна інформація (стор. 177-179)
16 тиждень
ІНФОРМАЦІЯ (стор. 180-182)
Джерела інформації (стор. 180-182)
ТЕКСТ (стор. 183-192)
Текст. Повторення вивченого в 1-4 класах (стор. 183-186)
Текст. Тема, підтема (мікротема) тексту (стор. 186-189)
Ключові слова (стор. 189-192)
17 тиждень
ТЕКСТ (стор. 192-203)
Первинні і вторинні тексти (стор. 192-195)
Розповідь. Побудова розповіді (стор. 195-198)
Розповідь про себе (стор. 198-201)
Опис. Побудова опису (стор. 201-203)
18 тиждень
ТЕКСТ (стор. 203-215)
Опис тварини (стор. 203-206)
Роздум. Побудова роздуму (стор. 206-209)
Роздум на тему екології (стор. 209-211)
Читання. Види читання. Мета читання (стор. 212-215)
2 СЕМЕСТР

1 тиждень
ТЕКСТ (стор. 203-209)
Опис тварини (стор. 203-206)
Роздум. Побудова роздуму (стор. 206-209)
2 тиждень
ТЕКСТ (стор. 209-215)
Роздум на тему екології (стор. 209-211)
Читання. Види читання. Мета читання (стор. 212-215)
3 тиждень
ТЕКСТ (стор. 215-220)
Читання з метою отримання інформації. Критичне читання (стор. 215-217)
Читання з метою набуття чуттєвого та естетичного досвіду (стор. 218-220)
4 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 221-226)
Жанр мовлення. Роль жанрів у житті людини (стор. 221-224)
Комплімент, лестощі, похвала (стор. 224-226)
5 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 227-233)
Прохання, умовляння, благання, пропозиція (стор. 227-229)
Запрошення (стор. 229-233)
6 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 227-239)
Згода. Відмова (стор. 233-235)
Вибачення (стор. 236-239)
7 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 239-245)
Подяка (стор. 239-242)
Привітання (стор. 242-245)
8 тиждень
ЖАНРИ МОВЛЕННЯ (стор. 245-248)
Смс-повідомлення (стор. 245-248)
СПІЛКУВАННЯ (стор. 248-251)
Повторення вивченого в 1-4 класах (248-251)
9 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 251-257)
Цілі й завдання спілкування ((стор. 251-254)
Види спілкування. Живе й віртуальне спілкування ((стор. 254-257)
10 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 257-263)
Безпека віртуального спілкування (257-260)
Ситуація спілкування (260-263)
11 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 263-269)
Учасники спілкування. Наміри співрозмовників (263-266)
Ознаки й переваги гармонійного спілкування (267-269)
12 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 270-276)
Правила гарного співрозмовника / гарної співрозмовниці (270-273)
Запитання і відповіді (273-276)
13 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 276-282)
Види слухання (276-279)
Суперечка і сварка (279-282)
14 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 282-287)
Маніпуляції у спілкуванні (282-285)
Засоби спілкування (мовні й позамовні) (285-287)
15 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 288-295)
Етикетні норми спілкування (288-291)
Вимова й інтонація (291-295)
16 тиждень
СПІЛКУВАННЯ (стор. 295-300)
Переконливість та аргументованість (295-297)
Повторення й узагальнення вивченого за рік (297-300)
17 тиждень
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК.
Виконання проєктних робіт.
Всі права захищені
Назад до змісту