Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл. ISBN 978-966-349-735-8
 http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2019.pdf
СЕМЕСТР 1. (стор.4-100)
1 тиждень
Практична риторика(стор. 10-24)
1. Засоби мовного вираження промови.
2. Троп як засіб мовного вираження
3. Риторичні фігури. (стор. 10-24)
2 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (стор. 24-62)
1. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників.
2. Ступені порівняння прикметників (стор. 24-29)
3 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (стор. 24-62)
Числівник. Складні випадки узгодження числівника
Відмінювання числівників. (стор. 29-37)
4 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (стор. 24-62)
Позначення дат і часу (стор. 37-41)
5 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА(стор. 24-62)
1) Дієслово та його форми.
2) Дієслівні закінчення.
3) Наказовий спосіб дієслова (стор. 45-58)
6 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (стор. 24-62)
Активні й пасивні дієприкметники (стор. 58-36)
7 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Синтаксична норма. Складні випадки синтаксичного узгодження (стор. 62-67)
8 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Складні випадки синтаксичного керування (стор. 67-71)
9 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Уживання прийменників (стор. 71-77)
10 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка (стор. 77-81)
11 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Пасивні конструкції (стор. 81-85)
12 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Неповні й односкладні речення (стор. 85-91)
13 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Порядок слів у реченні. Просте ускладнене речення (стор. 91-95)
14 тиждень
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Будова складного речення й логічні помилки в ньому. (стор. 95-100)
15 тиждень
ТЕСТИ
СЕМЕСТР 2 (стор.98-158).
1 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
1)Пунктуаційна помилк. 2) Тире між підметом і присудком (стор. 98-109)
2 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
1) Звертання.
2) Вставні конструкції (стор. 109-114)
3 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
Однорідні члени речення (стор. 114-120)
4 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
1) Відокремлені означення й прикладки.
2) Відокремлені обставини(стор. 120-130)
5 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
1) Кома й крапка з комою в складному реченні.
2) Двокрапка в складному реченні (стор. 130-140)
6 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
Тире в складному реченні (стор. 140-144)
7 тиждень
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА (стор. 100-149)
Розділові знаки при прямій мові (стор. 144-149)
8 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів (стор. 149-154)
9 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів (стор. 154-159)
10 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
Стилістичні особливості слів іншомовного походження (стор. 159-163)
11 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика (стор. 163-168)
12 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
1) Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
2) Стилістичні можливості фразеологізмів.(стор. 168-177)
13 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
Стилістичні засоби словотвору (стор. 177-181)
14 тиждень
СТИЛІСТИЧНА НОРМА (стор. 149-189)
1) Стилістичні особливості частин мови.
2) Синтаксичні одиниці в різних стилях. (стор. 181-189)
15 тиждень
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (стор. 189-203)
1) Інформаційні жанри.
2) Діалогічні жанри.
3) Оцінювальні жанри
4) Етикетні жанри (стор. 189-203)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту