Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 10 > Predm > UkrMova
Українська мова.
Навчальний план.
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) :підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. :іл. ISBN 978-966-349-676-4
СЕМЕСТР 1. (стор.4-85)
1 тиждень
ВСТУП (стор. 4-18)
1) Лексикографія
2) Типи словників §
3) Мовна норма (стор. 4-18)
2 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст (стор. 18-23
3 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Слова власне українські й запозичені (стор. 23-27)
4 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми.
Синонімічне багатство мови (стор. 27-32)
5 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Пароніми (стор. 32-35)
6 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов.
Уживання слів у невластивому значенні (стор. 32-35)
7 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів (стор. 35-43)
8 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Утвердження лексичної норми в словниках української мови (стор. 43-46)
9 тиждень
ЛЕКСИЧНА НОРМА (стор. 18-46)
СИНТАКСИЧНА НОРМА (стор. 62-100)
Есе (стор. 43-46)
10 тиждень
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (стор. 43-72)
1) Риторика як мистецтво.
2) Мовленнєва ситуація.
3) Особистістьмовця. Вимоги до оратора.
4) Контакт з аудиторією (стор. 43-63)
11 тиждень
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (стор. 43-72)
Підготовка тексту до виступу (стор. 63-68)
12 тиждень
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (стор. 43-72)
Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки (стор. 68-72)
13 тиждень
ОРФОЕПІЧНА НОРМА (стор. 72-85)
1) Милозвучність.
2) Основні правила вимови звуків (стор. 72-81)
14 тиждень
ОРФОЕПІЧНА НОРМА (стор. 72-85)
Основні правила наголошування слів. (стор. 81-85)
15 тиждень
ТЕСТИ
СЕМЕСТР 2. (стор.85-202)
1 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
1) Орфографія.
2) Ненаголошені голосні е, и (стор. 85-90)
2 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
1) Апостроф
2) М’який знак (знак м’якшення (стор. 90-97)
3 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Чергуваннязвуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств- (стор. 97-101)
4 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Спрощення приголосних (стор. 101-105)
5 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Подвоєні літери (стор. 105-109)
6 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Правопис префіксів і суфіксів (стор. 109-113)
7 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
1) Уживання великої літери (стор. 113-117)
2) Складні випадки написання прізвищ (стор. 132-138)
8 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
1) Правила перенесенняслів. Графічні скорочення(стор. 117-122)
2) Складні випадки написання географічних назв (стор. 138-144)
9 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Написання складних слів (стор. 122-127)
10 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Написання слів іншомовного походження (стор. 127-132)
11 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (стор. 144-147)
12 тиждень
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (стор. 85-152)
Написання не, ні з різними частинами мови (стор. 147-152)
13 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
(стор. 152-184)
1) Морфологічна норма
2) Рід іменника. Число іменника.
Складні випадки відмінювання іменника.
Закінчення -а (-я), -у (-ю) в іменниках чоловічого роду
родового відмінка однини (стор. 177-181)
14 тиждень
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (стор. 152-184)
1) Особливості кличного відмінка.
2) Творення й відмінювання імен по батькові (стор. 175-179)
15 тиждень
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (стор. 184-202)
1) Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.
2) Теза й аргументи.
3) Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання (стор. 184-202)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту