Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 10 > Predm > Fizika
Фізика.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 c

Семестр 1.

1 тиждень
Вступ.
Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.
Зв’язки між математикою та фізикою.
Скалярні та векторні величини, проекції векторів
§ 1, 2, 3
2 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 1. Кінематика.
Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення.
Основна задача механіки.
Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.
Закон додавання швидкостей
§ 4, 5
3 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 1. Кінематика.
Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.
Вільне падіння.
Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.
§ 6, 7
4 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 1. Кінематика.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення
§ 8
5 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 1. Кінематика.
Підбиваємо підсумки розділу І. «Механіка» Частина 1. Кінематика.
Завдання для самоперевірки до розділу І. «Механіка» Частина 1. Кінематика (стор. 54-55)
6 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона
Інертність і маса. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона. Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.
§ 9, 10
7 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених
у дослідження космосу. Сила пружності. Вага та невагомість.
§ 11,12
8 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.
Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.
Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги. §13, 14
9 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність.
Консервативні (потенціальні) сили. Закон збереження механічної енергії
§ 15, 16
10 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Пружні та непружні зіткнення. Реактивний рух у природі та техніці.
Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.
Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.
§ 17, 18
11 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 2. Динаміка.
Підбиваємо підсумки розділу І. «Механіка» Частина 2. Динаміка
Завдання для самоперевірки до розділу 1.
«Механіка»
Частина 2. Динаміка (стор. 117-118)
12 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 3. Механічні коливання та хвилі.
Умови виникнення вільних коливань. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань.
Гармонічні коливання.
Рівняння гармонічних коливань.
Найпростіші коливальні системи
(математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.
§ 19, 20
13 тиждень
Розділ І. Механіка
Частина 3. Механічні коливання та хвилі Резонанс.
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.
Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики.
Акустичний резонанс. § 21, 22, 23
14 тиждень
Розділ І. Механіка.
Частина 3. Механічні коливання та хвилі.
Підбиваємо підсумки розділу І. «Механіка» Частина 3. Механічні коливання та хвилі.
Завдання для самоперевірки до розділу 1.
«Механіка»
Частина 3. Механічні коливання та хвилі.
(стор. 147-148)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.

1 тиждень
Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності.
Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності
А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей.
Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою
§ 24, 25
2 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частина 1 . Молекулярна фізика.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
Рух і взаємодія атомів і молекул
Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
§ 26, 27, 28
3 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частина 1 . Молекулярна фізика.
Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна.
Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
§ 29, 30
4 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частина 1 . Молекулярна фізика
Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.
Кипіння.
Вологість повітря. Точка роси
Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
§ 31, 32, 33
5 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частина 1 . Молекулярна фізика.
Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.
Рідкі кристали.
Механічні властивості твердих тіл
§ 34, 35
6 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частина 1 . Молекулярна фізика.
Підбиваємо підсумки розділу 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Завдання для самоперевірки до розділу 3. Молекулярна фізика та термодинаміка
(стор. 214-215)
7 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частиа 2. Основи термодинаміки.
Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.
Робота в термодинаміці
§ 36, 37
8 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частиа 2. Основи термодинаміки.
Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.
Адіабатний процес. §38
9 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частиа 2. Основи термодинаміки.
Теплові двигуни.
Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.
Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини. § 39
10 тиждень
Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.
Частиа 2. Основи термодинаміки.
Підбиваємо підсумки розділу.
3. Молекулярна фізика та термодинаміка
Завдання для самоперевірки до розділу 3. Молекулярна фізика та термодинаміка
(стор. 235 - 236)
11 тиждень
Розділ 4. Електричне поле.
Абетка електростатики. Вимірювання елементарного електричного заряду.
Дослід Міллікена.
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. § 40, 41
12 тиждень
Розділ 4. Електричне поле.
Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.
Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.
Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.
§ 42
13 тиждень
Розділ 4. Електричне поле.
Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини
§ 43
14 тиждень
Розділ 4. Електричне поле.
Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.
§44
15 тиждень
Розділ 4. Електричне поле.
Підбиваємо підсумки розділу 4. Електричне поле.
Завдання для самоперевірки до розділу 4. Електричне поле.
(стор. 263)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту