Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 9 > Predm > Biolog
Біологія.
Навчальний план.
ПІДРУЧНИК:
Задорожний  К.  М.З-15  Біологія  :  підруч.  для  9  класу  загальноосвіт.  навч.  закл.  / К.  М.  Задорожний.  —  Харків  :  Вид-во  «Ранок»,  2017.  —  240  с.  :  іл.ISBN  978-617-09-3361-4
Біологія. 9 клас. Робочий зошит. Нова програма. Задорожний К.м. Ранок. 2017 https://balka-book.com/ua/biologiya_9_klas-1056/biologiya_9_klas_robochiy_zoshit_nova_programa_zadorozhniy_k_m_ranok_2017-56786
Семестр 1 (стор. 4-110).


1 тиждень
Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем . (стор.4-8)
2 тиждень
Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки
Органічні молекули. Біополімер. (стор. 8-16)
3 тиждень
Білки. Структурна організація білків
Функції білків. Ферменти (стор.16-24)
4 тиждень
Вуглеводи.
Ліпіди. (стор.24-33)
5 тиждень
Нуклеїнові кислоти. АТФ (стор.32-40)
6 тиждень
Цитологія — наука про клітини.
Методи дослідження клітин
Структура клітини. Клітинні мембрани (стор.40-48)
7 тиждень
Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели
Мембранні органели .... (стор.48-56)
8 тиждень
Різноманітність клітин (стор.56-62)
9 тиждень
Обмін речовин та енергії
Клітинне дихання
Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання
(стор.62-72)
10 тиждень
Хемосинтез
Синтетичні процеси у клітинах та орга нізмах.
Порушення обміну речовин (стор.72-78)
11 тиждень
Гени та геноми
Будова генів про- та еукаріотів
Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації.
(стор.78-88)
12 тиждень
Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК
Трансляція Репарація ДНК (стор.88-98)
13 тиждень
Клітинний цикл. Мітоз
Мейоз. Статеві клітини та запліднення (стор.98-106)
14 тиждень
Закономірності індивідуального розвитку (стор.-106-110)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2 (стор. 110-247).


1 тиждень
Генотип та фенотипАлелі.
Методи генетичних досліджень. (стор. 110-114)
2 тиждень
Закони Менделя. (стор. 114-120)
3 тиждень
Ознака як результат взаємодії генів
Зчеплене успадкування і кросинговер
(стор. 120-128)
4 тиждень
Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю (стор. 128-132)
5 тиждень
Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова)
та комбінативна мінливість
Мутації (стор.132-136)
6 тиждень
Спадкові захворювання людини.
Генетичне консультування
Методи генетичних досліджень.
Сучасні методи молекулярної генетики (стор. 136-148)
7 тиждень
Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції
Популяції живих організмів та їхні основні
характеристики. Популяція як одиниця еволюції. (стор. 148-154)
8 тиждень
Еволюційні фактори. Механізми первинних
еволюційних змін. Природний добір
Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення (стор.154-160 )
9 тиждень
Адаптації — результат еволюційного процесу.
Основні положення сучасної теорії еволюції
Еволюція людини. Етапи еволюції людини
(стор.160-168)
10 тиждень
Світоглядні та наукові погляди на походження життя (стор. 168-174)
11 тиждень
Основи еволюційної філогенії та систематики
Основні групи організмів:
віруси, бактерії, археї, еукаріоти
Огляд основних еукаріотичних таксонів (стор. 174-182)
12 тиждень
Екосистема. Різноманітність природних екосистем
Харчові зв’язки, потоки енергії
та колообіг речовин в екосистемах
Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори ...
(стор. 182-192)
13 тиждень
Стабільність екосистем та причини її порушення
Біосфера як цілісна система
Захист та збереження біосфери
(стор. 192-202)
14 тиждень
Одомашнення рослин та тварин
Поняття про селекцію
Традиційні та сучасні біотехнології . (стор. 202-212)
15 тиждень
Генетично модифіковані організми
Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині
Узагальнення
Основні загальні властивості живих систем ..
(стор. 212-239)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту