Inf - Школа СХОДЖЕННЯ

Вихід
Перейти до контакту

Inf

Класи > 11 > Predm > Fizika
Фізика/Астрономія.
Навчальний план.
1 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.
Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.
Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори. § 1, 2
2 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму.
Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.
Коротке замикання.
Безпека під час застосування електричних пристроїв.
§ 3, 4
3 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
Електричний струм в металах.
Електроліз, закони електролізу. § 5, 6
4 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
Електричний струм у газах
Електричний cтрум у вакуумі. Електровакуумні прилади
Електричний cтрум у напівпровідниках.
Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. § 7, 8, 9
5 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 1.
Постійний електричний струм
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1
Постійний електричний струм (стор. 54-55)
6 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 2. Електромагнетизм
Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда.
Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.
§ 10, 11
7 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка
Частина 2. Електромагнетизм
Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції. § 12, 13
8 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка.
Частина 2. Електромагнетизм.
Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. § 14
9 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка.
Частина 2. Електромагнетизм.
Магнітні властивості речовини.
Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.
Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.
§ 15, 16
10 тиждень
Розділ 1. Електродинаміка.
Частина 2. Електромагнетизм.
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 2.
Електромагнетизм
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2.
Електромагнетизм
(стор. 93-94)
11 тиждень
Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі
Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання.
Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання.
Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.
§ 17, 18
12 тиждень
Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі.
Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.
Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.
Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.
§ 19, 20
13 тиждень
Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі.
Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.
Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца.
Швидкість поширення електромагнітних хвиль.
Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення
§ 21,22, 23
14 тиждень
Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі.
Підбиваємо підсумки розділу II. Електромагнітні коливання та хвилі.
Завдання для самоперевірки до розділу II. Електромагнітні коливання та хвилі
(стор. 136-137)
15 тиждень
ТЕСТИ
Семестр 2.

1 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової.
Закони геометричної оптики.
§24, 25
2 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса—Френеля.
Рефракція та міражі.
Лінзи. Отримання зображень.
§ 26, 27
3 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Оптичні системи та оптичні прилади.
Спектроскоп. Неперервний спектр світла.
§ 28, 29
4 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання.
Інтерференція світла.
Дифракція світла. Дифракційні ґратки.
§ 30, 31
5 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Поляризація світла. Поляроїди.
Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
§ 32, 33
6 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.
Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.
§ 34
7 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі
в природі і техніці
§ 35
8 тиждень
Розділ 3. Оптика.
Підбиваємо підсумки розділу III.
Оптика.
Завдання для самоперевірки до розділу III.
Оптика (стор. 208-209)
9 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.
§ 36
10 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Види спектрів. Основи спектрального аналізу
§ 37
11 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Квантово-оптичні генератори (лазери)
§38
12 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили.
Енергія зв’язку.
Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду
§ 39, 40
13 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого.
Випромінювання.
Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції
§ 41, 42
14 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.
§ 43
15 тиждень
Розділ 4. Атомна та ядерна фізика.
Підбиваємо підсумки розділу IV «Атомна та ядерна фізика»
Завдання для самоперевірки до розділу IV «Атомна та ядерна фізика»
(стор. 254-255)
16 тиждень
ТЕСТИ
Всі права захищені
Назад до змісту